Algemene voorwaarden

Download: Algemene voorwaarden AIR-RANGE.eu in PDF


 

Algemene Voorwaarden AIR-RANGE.EU B.V.


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van AIR-RANGE.eu.

 

1.           Definities

1.1          In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

-      artikel: een door AIR-RANGE.eu verkochte en/of geleverde zaak;

-      klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, alsmede rechtsopvolgers van een dergelijke persoon, die een overeenkomst aangaat met AIR-RANGE.eu of een aanbieding daartoe ontvangt;

-      overeenkomst: een overeenkomst van koop en/of van het verrichten van diensten, zoals het verrichten van reparatiewerkzaamheden.

 

2.           Algemeen

2.1          Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door AIR-RANGE.eu aan de klant en alle overeenkomsten tussen AIR-RANGE.eu en de klant.

2.2          Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met AIR-RANGE.eu. Overeengekomen afwijkingen laten de gelding van de overige Algemene Voorwaarden onverlet en gelden slechts voor één overeenkomst.

2.3          Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden doet de klant onherroeplijk afstand van de toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden, welke afstand door AIR-RANGE.eu bij voorbaat wordt aanvaard.

2.4          AIR-RANGE.eu heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

 

3.           Totstandkoming overeenkomsten

3.1          Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat AIR-RANGE.eu een door de klant ondertekende schriftelijke opdrachtbevestiging heeft ontvangen en AIR-RANGE.eu, behoudens uitdrukkelijke afwijking hiervan, volledige betaling heeft ontvangen. Hierop volgt een betaalbevestiging van AIR-RANGE.eu met vermelding van de verzenddatum van het bestelde en wordt de order uitgevoerd.

3.2          Mondelinge toezeggingen of afspraken door of namens AIR-RANGE.eu gedaan of gemaakt zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd.

 

4.           Prijzen

4.1          Alle opgaven van prijzen, specificaties en/of andere aanduidingen van artikelen zijn door AIR-RANGE.eu zorgvuldig weergegeven. AIR-RANGE.eu is echter niet gebonden aan bestellingen welke zijn geplaatst op basis van voorkomende onjuistheden, voor zover de klant redelijkerwijs moest begrijpen dat deze een vergissing of verschrijving betroffen.

4.2          De prijzen zijn de actuele prijzen uitgedrukt in euro’s. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is AIR-RANGE.eu bevoegd om prijzen te wijzigen.

4.3          De prijzen zijn exclusief btw, inclusief verpakking, exclusief verzekering en exclusief verzendkosten.

4.4          Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig, zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

 

5.           Verzendkosten en administratiekosten

5.1          De verzendkosten zijn van toepassing op bestellingen onder de 250 euro netto.

5.2          De overige verzendkosten bedragen standaard 7,50 euro voor leveringen binnen Nederland en 15 euro binnen Europa en zijn inclusief verpakking. In de bevestigingsmail die de klant na het plaatsen van de bestelling ontvangt, staan de verzendkosten ook vermeld.

5.3          Administratiekosten ten bedrage van 10 euro gelden voor opdrachten met een waarde van minder dan 25 euro.

 

6.           Levering

6.1          AIR-RANGE.eu doet haar uiterste best om alle bestellingen zo snel mogelijk te leveren. AIR-RANGE.eu streeft ernaar om alle bestelde artikelen die op voorraad zijn volgens orderbevestiging, na ontvangst van de betaling binnen drie werkdagen, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, te verzenden.

6.2          Vertraging in de levering van een artikel dat niet op voorraad is, wordt per e-mail aan de klant gemeld. Leveringstijden gelden slechts bij benadering en kunnen nimmer a